Általános Iskola és Könyvtár Patak
Ahhoz,hogy erdőt neveljünk minden fára szükség van!
MENÜ

 
A 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról


(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2010.

szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda). A tanítási napok száma - ha e rendelet

másképp nem rendelkezik - száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap.


(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap


(4) A tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem

akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 1993. évi LXXIX. törvény(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. § (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljesegészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben történő feldolgozásáról.


(3) A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart. Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az
(1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg.
Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(4) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenhárom munkanapon belül aziskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatáscéljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok

4. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület

véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. § (1) Az őszi szünet 2010. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő).

(2) A téli szünet 2010. december 22-től 2011. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21.(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 3. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjánakváltozatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló törvény 52.
§ (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén- gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.


7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

9. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés,értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2011. május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2010. november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2012. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek. Az OKM az országos elemzést - tájékoztatás céljából -megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2012. május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2010. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2010. október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentika Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2010. december 10-ig kell elvégezniük.

 

 

 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a  Felvételi Központnak.)

 

 2011. 02. 21.-03. 11. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

 2011. 03. 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

 

 2011. 03. 17-18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

 2011. 03. 21.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

 

 2011. 03. 25.A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 

 2011. 04. 04.A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

 

 2011. 04. 07.A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi Központnak 

 

 2011. 04. 18.A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak 

 

 2011. 04. 27.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
 

 2011. 06. 27-29. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 2011. 08. 23-24. A tanköteles tanulók beiratása a középiskolába

 

Tanárok ügyeleti rendje

  Hétfő:     Csillik Ferencné -  Lengyel Anita

   Kedd:     Busainé Kopó Rita - Gál Magdolna

   Szerda:  Kovácsné Széles Andrea - Fábián Ferencné

   Csütörtök: Szűcsné Pénzes Andrea - Krasznainé Konczilli Éva

   Péntek:   Dengel László - Nagy Józsefné

 

Változás:

2010.március 01-től iskolánk épületét biztonsági okok miatt zárjuk.

 

 

  

ÓRAREND 1.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Magyar

Matematika

Magyar

Német

Matem.

Környezet

Magyar

Magyar

Rajz

Magyar

Matematika

Rajz

Tesi

Technika

Magyar

Magyar

Magyar

Matem.

Tesi

Hittan

Magyar

Ének

 

Hittan

Tesi

tömegsport

tömegsport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B HÉT

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Magyar

Magyar

Matem.

Matem.

Környezet

Magyar

Matem.

Magyar

Magyar

Német

Matem.

Magyar

Magyar

Magyar

Tesi

Magyar

Hittan

Tesi

Hittan

Hittan

 

Technika

Rajz

Tesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRAREND 2.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Matek

Magyar

Magyar

Matek

Magyar

Hittan

Magyar

Magyar

Magyar

Magyar

Ének

Matek

Technika

Magyar

Matek

Környezet

Matek

Hittan

Német

Tesi

 

 

Tesi

Tesi

 

 

 

 

 

 

Tömegsport

Tömegsport

 

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Magyar

Matek

Magyar

Matek

Rajz

Magyar

Magyar

Német

Magyar

Magyar

Matek

Magyar

Matek

Magyar

Technika

Környezet

Hittan

Tesi

Hittan

Ének

Rajz

 

Rajz

Tesi

Tesi

 

 

 

 

 

Tömegsport

Tömegsport

 

 

 

 

ÓRAREND 3.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Olvasás

Matek

Olvasás

Olvasás

Rajz

Német

Olvasás

Nyelvtan

Testnevelés

Informatika

Fogalmazás

Ének

Testnevelés

Német

Környezet

Környezet

Matek

Matek

Rajz

Nyelvtan

Hittan

 

Technika

 

Testnevelés

 

 

Hittan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Olvasás

Matek

Olvasás

Német

Nyelvtan

Fogalmazás

Matek

Nyelvtan

Fogalmazás

Környezet

Matek

Olvasás

Matek

Testnevelés

Német

Hittan

Irodalom

Testnevelés

Rajz

Ének

 

Hittan

Ének

Technika

Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRAREND 4.osztály

A HÉT

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Matem.

Német

Német

Matem.

Magyar.

Magyar

Magyar

Magyar

Technika

Magyar

Környezet

Matem.

Ének

Környezet

Német

Hittan

Rajz

Tesi

Tesi

Tesi

Ének

 

 

Hittan

 

tömegsport

tömegsport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Német

Magyar

Magyar

Magyar

Matem.

Magyar

Német

Tesi

Tesi

Magyar

Matem.

Matem.

Magyar

Technika

Magyar

Környezet

Környezet

Rajz

Számtech.

Német

Ének

Magyar

Hittan

Hittan

Rajz

 

 

 

 

Tesi

 

 

 

 

 

 

ÓRAREND 5.osztály

A HÉT

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

magyar

rajz

természetismeret

technika

töri

magyar

töri

Magyar

német

német

matek

matek

Német

magyar

tesi

matek

matek

Ének

matek

magyar

 

hittan

Hittan

számtech

természetismeret

 

 

Tesi

tesi

számtech

 

 

 

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

magyar

magyar

német

töri

német

magyar

természetismeret

töri

rajz

rajz

matek

német

magyar

hittan

ének

matek

matek

matek

matek

tesi

osztályfőnöki

 

tesi

természetismeret

magyar

hittan

 

technika

tesi

számtech

 

 

 

 

 

 

 

ÓRAREND 6.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Német

Matem

Magyar

Magyar

Matem.

rajz

Matem

Ének

Matem.

Történelem

Magyar

Magyar

Hittan

Testnev.

Magyar

Természetismeret

Számtech

Term.ism.

Történelem

Német

Ének

Német

Testnev.

Technika

Osztályfőnöki

Hittan

 

 

Rajz

Testnev.

Dsk

Dsk

 

 

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Term.ism

Matek

magyar

Matek

magyar

német

matek

term.ism.

számtech

történelem

történelem

magyar

testnevelés

magyar

testnevelés

magyar

rajz

term.ism

német

matem

 

technika

német

testnevelés

számtech

Dsk

hittan

Hittan

 

 

 

Hittan

 

 

 

ÓRAREND 7.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

földrajz

földrajz

testnevelés

matem.

testnevelés

történelem

technika

német

kémia

ének

hittan

matem

magyar

fizika

matem

rajz

magyar

történelem

Testnevelés

számtech

 

német

biológia

biológia

német

DSK

számtech

angol

magyar

 

 

DSK

 

Hittan

 

 

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

földrajz

német

történelem

testnevelés

matem.

ének

magyar

technika

magyar

testnevelés

rajz

matem

német

Matem.

fizika

történelem

magyar

osztályfőnöki

kémia

magyar

hittan

fizika

kémia

német

biológia

 

 

testnevelés

számtech

etika

DSK

DSK

 

 

 

 

ÓRAREND 8.osztály

A HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Matek

Kémia

Matek

Testnevelés

Német

Földrajz

Földrajz

Testnevelés

Irodalom

Testnevelés

Történelem

Német

Ének

Történelem

Matek

Irodalom

Biológia

Nyelvtan

Fizika

Média

Etika

Informatika

 

Német

Nyelvtan

DSK

Technika

 

Informatika

O.főnöki

 

Hittan

 

Hittan

 

 

B HÉT

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Történelem

Matek

Matek

Matek

Testnevelés

Földrajz

Rajz

Történelem

Biológia

Fizika

Hittan

Matek el.

Ének

Kémia

Nyelvtan

Matek

Német

Nyelvtan

Testnevelés

Biológia

Kémia

Irodalom

Irodalom

Fizika

Német

Magyar el.

Informatika

Német

 

Média

 

Hittan

testnevelés

 

 

 

 

 

Szavazás

Hogy tetszik ez az oldal?
Végre van valami!
Elég gagyi!
Asztali nézet